5

HSS info - godište 12, broj 05/2005.

--------------------------------------------------------------------------------

HSS - INFO
Glasilo Hrvatskog saveza slijepih


GODIŠTE 12
BROJ 5/2005.

ČASOPIS SE SNIMA U STUDIJU HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

PRETPLATA JE 20 KUNA, A MOŽETE IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN BROJ 2340009-1100206999


UREDNICA: KARMEN NENADIĆ

Za sve prijedloge i zamjerke na tekstove obratite se urednici Karmen Nenadić - adresa: Hrvatski savez slijepih
Draškovićeva 80/I, Zagreb
tel. 01 48 11 232.
fax. 01 48 12 507
e-mail: karmen@savez-slijepih.hr


HSS - INFO BROJ 5/2005.


SADRŽAJ

IZ RADA UDRUGA
Riječka udruga održala je sastanak sa saborskim zastupnicima sa svoga područja.
U Karlovcu je i dalje burno. A kako bi naši čitatelji bili u tijeku donosimo dva članka karlovačkih listova.
I u Požegi u kojoj također postoje dvije udruge slijepih pokušaj rješavanja nesuglasica nije uspio. Iz
Međimurskih novina saznajemo o projektu Oči u oči kojeg je provela Međimurska udruga. A Krapinska udruga nas obavještava o aktivnostima koje su provodili ovog proljeća.
A Nataša Ožegović nam opisuje kako je izlet na koji su išli članovi Splitske udruge.

AKTUALNO
Slijepi često imaju problema sa građevinskim radovima na trasama kojima se kreću a o kojima ih nitko ne obavijesti. O tome se vrlo rijetko priča u našim medijima. Stoga je otkriće i info jedne učeničke eko ekipe hvale vrijedno pa ga iz tog razloga i mi prenosimo.

SLIJEPA ŽENA
U Grčkoj je održan sastanak slijepih žena s područja Balkana, u Koprivnici susret žena iz pet udruga, a u Virovitici susret žena s njihovog područja.

TIFLOTEHNIKA
Nakon tri godine ponovno pišemo o teleskopskih naočalama i novicama koje su se na tom području pojavile.
Također vas obavještavamo o mobitelu motoroli sa hrvatskom govornom jedinicom.

IZ RADA ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE SLIJEPIMA
Lionsi u Splitu su proveli uspješnu akciju, te su djevojčici Eli pribavili su potrebnu elektroničku opremu.

SPORT, ŠAH I radioamaterizam
Najveći sportski događaj svakako je europsko prvenstvo koje se održalo kod nas u Rijeci, a naši kuglači potrudili su se i da neke medalje ostanu kod nas.
Osječka sportska sekcija ove godine slavi 40 godina rada, stoga se u Osijeku održava mnogo sportskih manifestacija. Tako je u svibnju održan kuglački turnir, kao i turnir u pikadu. A i u Puli je održano natjecanje u pikadu
U Vinkovcima je održan prvi memorijalni šahovski turnir Dane Palijan.
I na kraju ove športske rubrike saznajte novice sa radiovalova.

OGLASI

ZANIMLJIVOSTI
Crtica o slijepom vozaču koji obara brzinske rekorde.

DODATAK
Prošle godine smo nešto pisali o prirodnoj okulistici, pa kako se ponovno o tome sve više govori i mi još jednom objavljujemo napis o tome. Ovoga puta iz Jutarnjeg lista.

IZ RADA UDRUGA

Susret sa saborskim zastupnicima

3. travnja ove godine Skupština Saveza slijepih Hrvatske dala je prijedlog svim Udrugama slijepih da održe sastanak sa saborskim zastupnicima svoje županije, te da im se uruči prijedlog za izradu zakona za tešku invalidnost u kojem su zastupljene slijepe osobe i 100% invalidi.

Prema spomenutom prijedlogu od HSS, Udruga slijepih Primorsko-goranske županije uputila pozive svim strankama. Međutim, odazvala su se samo dva zastupnika: Gordana Sobol iz SDP-a i Miljenko Dorić i HNS-a s kojima smo održali sastanak 12. svibnja u prostorijama naše udruge.

Predsjednik Udruge slijepih Primorsko-goranske županije, Duško Miočić i tajnik prof. Dragutin Suden, prisutne zastupnike su najprije upoznali sa radom udruge i problemima slijepih, među kojima su najveći:

1. zapošljavanje slijepih osoba i
2. naknada za tešku invalidnost.

Saborski zastupnici su nas pažljivo saslušali, te se uključili u diskusiju oko aktualnih problema slijepih. Ujedno su nam obećali da će sa problemima i potrebama slijepih upoznati i ostale saborske zastupnike koji se nisu odazvali ovom sastanku. Isto tako izrazili su svoju podršku i pomoć pri zapošljavanju naših članova, kao i potporu pri donošenju svih važnih odluka glede slijepih u Hrvatskom državnom saboru.

Kuzman Landeka


POKUŠAJI POMIRENJA STARE I NOVE UDRUGE SLIJEPIH OSOBA DALJE NEGO IKADA

Članovi stare Udruge tuže bivšu socijalnu radnicu

KARLOVAC - Go-tovo svi su se člano-vi Skupštine Udruge slijepih Karlo-vačke županije slo-žili da se protiv Ru-žice Smiljanić, do-nedavne socijalne radnice te udruge, podnese tužba Op-ćinskom sudu u Karlovcu. Kao ra-zlog tužbi navodi se nelegalno otuđenje brojnih kartona čla-nova Udruge slije-pih koji su završili u novoosnovanoj Udruzi slijepih Kar-lovca i Županije. Članovi stare udruge najviše upiru prst upravo na nju i kažu kako je ona, zajedno s još nekoliko članova novoosno-vane udruge, pripo-mogla nestanke brojnih kartona njihovih članova. Takav su stav zauzeli svi članovi radne Skupštine te udruge održane krajem prošlog tjedna, a poslove koje je nekada za njih radila so-cijalna radnica preuzela je nova djelatnica.
Čini se da su tako pokušaji pomirenja dviju udruga slijepih i slabovidnih osoba s područja Karlovačke županije još dalje nego što su ikada bili.
Doduše, dio je članstva stare udruga spreman za ujedinjenje, ali ne pod svaku cijenu. Predsjednik stare udruge Vlatko Golac kaže kako nikada nije bio protiv ujedi-njenja, a spominje kako je uvijek spreman odstupiti i mjesto čelne osobe prepustiti nekom drugom.

Dvije udruge
- Nalazimo se nemogućoj i nelogičnoj situaciji kada u gradu i županiji postoje dvije udruge slijepih. To je preve-lik i nepotreban trošak. Naša udruga koja postoji više od 52 godine dobila je pred godinu dana doista težak udarac nakon što je osnovana nova udruga. Njeno je vodstvo za-čas prigrabilo članstvo za sebe, a način na koji su to uči-nili bio je krajnje sumnjiv. Na sreću, mi smo se brzo opo-ravili i stali na vlastite noge, prije svega, zahvaljujući pot-pori Županije i drugih donatora i sponzora koji su pre-poznali naš rad tijekom svih dosadašnjih godina. Među-tim, i dalje smo otvoreni za konstruktivne pregovore, ali ne i svađe, vrijeđanja, pa čak i fizičke napade, što nas se stalno događa u Udruzi u posljednje vrijeme, primjećuje Vlatko Golac.
Na pitanje što će biti sa prostorom Udruge na Strossmayerovom trgu kojeg stara udruga koristi već godi-nama, a novosnovana također polaže slična prava, Go-lac kaže kako taj spor još uvijek stoji na središnjem dr-žavnom uredu za gospodarenje državnom imovinom. Naime, stara je udruga još u studenom prošle godine uputila zahtjev tom uredu za otkup, najam ili korištenje prostorije, ali konačno rješenje još nije stiglo na njiho-vu adresu. Dok se to ne dogodi, obje će udruge podjednako koristiti prostor. Golac i tu ima brojne primjed-be.
- Novoosnovana udruga je u ovom prostoru više od godinu dana, a niti jednom nisu platili neki od komunalnih računa. Ispada da sve komunalne i ostale račune mo-ramo platiti sami kako god znamo i umijemo, kaže Go-lac

Bebek: Ova je situacija nepodnošljiva
Na Skupštini Udruge slijepih Karlovačke županije bio je prisutan i prvi čovjek Hrvatskog saveza slijepih Miroslav Bebek. On je također istakao kako je trenutna situacija u kojoj na jednom mjestu postoje dvije udruge slijepih ne podnošljiva. Na pitanje je li Karlovac jedini ovakav primjer u Hrvatskoj, Bebek odgovara kako. je tek približno slična situacija u Požegi, ali dodaje da je tamo na vidiku povoljan rasplet situacije.
- Ako se karlovačke udruge slijepih doista nisu u stanju ujediniti, onda mi se logičnom čini razlaz i njihovo osamo-staljenje. Međutim, svatko tko ide svjesno na takvu opciju mora znati da su slijepi razjedinjeni puno slabiji nego uje-dinjeni, iznosi Bebek.

Ž. VESIĆ
Karlovački list, 30. 05. 2005.


Zašto je udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije izbačena iz Saveza slijepih Hrvatske?

SLIJEPA SAGA NA ČETIRI RIJEKE

Udruga slijepih grada Kar-lovca i Karlovačke župa-nije više nije članica Saveza slijepih Hrvatske. Kako tajnik udruge Mirsad Bećirević nije želio govoriti o razlozima, tvr-deći kako još nisu dobili do-pis od Saveza, odgovore smo potražili od tajnika Saveza Ivi-ce Robića.

- Nije u redu da se ponašamo nekorektno i da se netko pravi da o tome ništa ne zna, jer dopis im je poslan i razlozi nisu nikakva taj-na. Statut te udruge formalno ne zadovoljava statut SSH, prema kojem Savez učlanjuje one udru-ge čije članstvo čine slijepe osobe prema međunarodnoj de-finiciji sljepoće, međutim u statu-tu karlovačke udruge stoji da čla-novi mogu biti sve fizičke i prav-ne osobe, a sljepoća se pritom ne spominje. Radi se o sukobu dvije karlovačke Udruge slijepih iz čega proističe da ni matična Udruga slijepih Karlovačke župa-nije nije dobro radila čim je doš-lo do raskola. Čini se da se više brige vodi o interesu pojedinca u obje udruge umjesto o interesi-ma članstva, a na skupštini je bi-lo prijedloga da se i ta udruga isključi iz Saveza, međutim do to-ga nije došlo. Nama nije u intere-su da imamo dvije, tri ili pet udru-ga jer se i sredstva tada dijele i nitko nema koristi od toga, naj-manje članovi, povisuju se sred-stva, plaćaju se dva knjigovod-stva, dva tajnika itd. Na tvrdnje Bećirevića kako se radi o osobnom i političkom podmeta-nju njemu i udruzi, Robić tvrdi da je to besmisleno. Savez nema i nikada nije imao nikakve veze s politikom, na skupštini nitko nije spominjao nikakvu politiku već se radilo o međusobnim optužbama između vodstva dvije udruge, Be-ćirevića i Vlatka Golca oko toga tko je koga pokrao, te da je za zaključiti kako im je obojici vlas-titi interes iznad interesa članova, rekao je na kraju Robić.
Vlatko Golac predsjednik ud-ruge slijepih Karlovačke županije također smatra kako su dvije ud-ruge slijepih u Karlovcu nepotreb-ne. Tvrdi kako je to ustvrđeno i na sastanku sa čelnicima župani-je. Udruga slijepih Karlovačke županije djeluje već 52 godine kao najstarija udruga invalida koja je osnovana. Činjenica je da ako ovako ostane ne možemo djelo-vati više u zajedničkom prostoru, dolazi do svađa, napada čak i fi-zičkih obračuna svađamo se oko neplaćenih računa i drugih stvari. Mi smo u ovom prostoru bili od 1965 godine, ukoliko nismo jedinstveni bolje da svako ima svoj prostor. Jedna udruga u gradu i županiji je dovoljna, a ne da svat-ko vuče na svoju stranu. Bećire-vića nitko ne napada niti vrijeđa i nije točno da se radi o politič-kim motivima. Najbolje bi za sve bilo da postoji jedna udruga ko-ja će raditi kako treba za intere-se slijepih. Nije važno tko će bi-ti predsjednik udruge, ako je to u pitanju, ja ću se povući, tvrdi Golac.

Romija Radočaj
Karlovački tjednik, 12.05.2005.


NEUSPIO PROŠLOTJEDNI POKUŠAJ RJEŠAVANJA NESUGLASICA IZMEĐU ŽUPANIJSKE I GRADSKE UDRUGE SLIJEPIH

Prozvanome Zeljku od optužbi - pozlilo

Problemi su podjela proračunskog novca i (ne)djela na objektu u Sokolovoj ulici

POŽEGA - Gradsko će poglavarstvo morati odlučiti kako će ubuduće ťdijeliti kolačť od 65.000 kuna koji je u ovogo-dišnjemu proračunu osiguran za potporu Županijskoj udruzi slijepih, Dio toga iznosa, a možda i cijeli, pripast će Gradskoj udruzi slijepih koju su nedavno utemeljili članovi Županijske udruge nezadovoljni radom njezina vodstva. Poglavarstvo će, usto, morati odlučiti i kako će postupiti u slučaju vezanome uz objekt u Sokolovoj ulici koji je dan na korištenje Županijskoj udruzi ne bi li ga adaptirala za potrebe uređenja Računalnoga centra; umjesto toga i suprotno potpisanome ugovoru, objekt je srušen i gradi se novi, pri čemu nije pribavljena nužna dokumentacija.
Zaključeno je to na prošlotjednome sastanku koji je požeški gradonačelnik Zdravko Ronko sazvao kako bi se pokušale riješiti nesuglasice između dviju udruga, ali i problemi oko radova na objektu u Sokolovoj za koje je ustvrdio da su Ťdjela koje će vjerojatno morati sankcionirati mjerodavna tijelaŤ Na sastanak je doputovao i Miroslav Bebek, predsjednik Saveza slijepih Hrvatske, koji je potvrdio kako je Gradska udruga osnovana legalno te je također iznio niz optužbi na račun Županijske udruge i njezina predsjednika Marinka Zeljka. - Ta je udruga prije par godina u Požegi
otvorila Računalni centar koji danas ne radi. U međuvremenu dobila donacije za tonski studio, za koji također ne znam što i kako radi. Sada želi otvoriti novi, veći Ra-čunalni centar za koji očito nema potrebe jer su njihovi članovi većinom starije osobe. Čini mi se da je Županijska udruga zap-ravo postala tvrtka i da ne radi za slijepe, već za pojedinca - istaknuo je Bebek.
Prozvani Zeljko uspio je reći tek da su to neistine, a potom je, kazavši da mu je pozlilo, napustio sastanak, (as)
Kronika požeško-slavonska 12. 05. 2005.


UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Projekt oči u oči

Članovi Udruge slijepih i slabovidnih osoba naše županije proteklog su tjedna imali prigodu sudjelovati u projektu nazvanom oči u oči čiju je realizaciju financiralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Kako saznajemo od predsjednice ove udruge Marije Ciglar, projekt je proveden kao petodnevni seminar tijekom kojeg su članovima udruge i njihovim obitelji-ma stručnjaci prenijeli niz kvalitetnih saznanja. Izmijenili su se izlagači iz različitih domena; od oftalmologije preko defektologije i psihologije do socijalnog rada, Demonstrirana, su i suvremena pomagala za slijepe osobe, dok je u završnici projekta realiziran i obilazak članova Udruge i njihovih obitelji.
- Ovoga puta se nismo bavili ma-terijalnom problematikom, već više nama samima, našom komunikaci-jom i relacijama koje ostvarujemo s okolinom. Smatram da je ulaganje u čovjeka najbolja investicija - kazala nam je predsjednica Udruge slijepih M. Ciglar, (žd)
Međimurski list, 17. SVIBNJA 2005.


Izvještaj iz rada Udruge slijepih Krapinsko-zagorske županije

Udruga je organizirala 30. travnja 2005. godine jednodnevni, besplatni ťlet članstva u Sisak i Lonjsko polje. Na izlet se odazvalo 50-tak članova i pratioca. Izlet je protekao u dobrom raspoloženju.
Na početku svibnja 2001 Udruga je nabavila dva PS osobna računala -optimalne konfiguracije sa svim potrebnim perifernim uređajima, zatim čitač ekrana HAL za Windows s softverskom govornom jedinicom WinTalker Voice (4-glasa), te sada slijedi poduka članstva za korištenje računala i čitača ekrana.
Povodom obilježavanja majčinog dana, 12.0S.2005, organizirano je druženje lena u prostorijama udruge. Na druženje odazvalo se 20-tak članica.
Veseli nas velik odaziv članica, kao i mogućnost da smo ih u tolikom broju mogli primiti u svoje prostore, što zahvaljujemo odobrenim novčanim sredstvima od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, za projekt ŤOsnaživanje mladih u savladavanju depresivnih životnih situacijať, gdje smo za potrebe članstva, nabavili nove stolove i stolice, te muzičku liniju.

ZLATKO DEVENIČAR


IZLET NA OTOK HVAR

29. travnja, rano proljetno sunce svojim je zlatnim zrakama najavilo lijep, sunčan dan. Veselo sam se spremila i sa svojim prijateljima krenula na izlet, na otok Hvar. Uživala sam u ugodnom putovanju brodom. Dok sam stajala na palubi nježno me milovao lagani povjetarac. Mirisi, zvukovi i boje stapali su se u jednu šarenu nit..... Na svom licu osjećala sam toplo, sjajno
sunce koje obasjava i grli cijeli svijet! Bijeli, nestašni oblaci nečujno su plovili nebom. Miris modrog, svjetlucavog mora vratio me u moje djetinjstvo i mladost.... Prisjetila sam se svih onih lijepih dana provedenih kod bake na otoku Visu. U stvarnost me vratilo jato galebova i njihovi krikovi puni žara i zanosa. Poželjela sam da i ja tako slobodno i bezbrižno letim plavim nebeskim prostranstvima....
Srdačno su nas dočekali u Hvaru i smjestili u hotel „Amfora". Nakon večere prošetala sam sa svojom prijateljicom Milkom uz plažu. Mirno more nježno je uspavljivalo brodice na svojim valićima. Kao da govori: „Hej stani i pogledaj ovu ljepotu i uživaj u njoj," I zaista smo uživali u toj ljepoti mora i kamena! Udisali smo opojne mirise smole, vrijesa, kadulje, masline i borova.
Tišinu subotnjeg jutra narušila su crkvena zvona koja su dozivala na jutarnju misu. S radošću smo obišli hvarsku katedralu i čuveno hvarsko kazalište. Simpatična voditeljica Barbara upoznala nas je i sa prošlošću franjevačkog samostana. Vjerno nam je dočarala uljanu sliku na kojoj je naslikan Isus i 12 apostola.
Uz pjesmu i pričanje viceva prošla nam je vožnja autobusom do Starigrada. Tu smo posjetilii Tvrdalj Petra Hektorovića. Šetali smo kamenim odajama i slušali zanimljivu povijesnu priču o tom čuvenom našem velikanu.
Osobito lijepo je bilo u Jelsi. Profesorica Jasenka Splivalo pričala nam je o prošlosti ovoga maloga mjesta. Ona i predsjednik naše udruge, gospodin Vinko razmijenili su poklone u znak prijateljstva. Uživali smo u prošeku i domaćim kolačima tete Marice, poznatim kao starogradski specijalitet. Dirljivo je bilo slušati kako ta krhka i nježna žena recitira svoju pjesmu posvećenu voljenom suprugu koji je neizmjerno volio more. Obilazak Jelse završili smo ugodnim druženjem uz kavicu kojom nas je počastio gradonačelnik Jeise. Večer smo proveli zabavljajući se u hotelu uz pjesmu, ples i smijeh!
Veselo je bilo i pri povratku u Split. Nismo rekli jedno drugom zbogom, već dovidenja... Radujemo se i željno očekujemo sljedeći izlet. Svako naše druženje ispuni naša srca prijateljstvom, ljubavlju i lijepim uspomenama!!!

Nataša OžegovićAKTUALNO

VAŽNA EKO-VIJEST

Učenička Eko-partola otkrila je jednu opasnu rupu na pločniku kod naselja Balota na glavnoj cesti Novigrad - Poreč (konkretnije kod pothodnika uz naselje Balota) koja uopće nije obilježena.
Nažalost otkrili smo opasnu rupu nakon što je gospođa Zora Dujmović, članica Društva invalida odlazeći, sama bijelim štapom po Ťnazovi njoj poznatom putuť na sastanak Grupe za podršku upala u rupu i dobro da nije nastradala.
Apeliramo na odgovorne u gradu da se što prije popravi pločnik kako još netko ne bi nastradao


SŠ Mate Balote/Mx
06. svibanj 2005.
www.parentium.com


SLIJEPA ŽENA

Sastanak slijepih žena u Grčkoj

U svojstvu predsjednice Povjerenstva za žene HSS-a, a na poziv Balkanskog komiteta slijepih, Potkomisije za žene, sudjelovala sam na 3. sastanku koji je održan u Grčkoj u Solunu.
Na sastanku je sudjelovalo sedam zemalja: Bugarska, Makedonija, Cipar, Albanija, Srbija i Crna Gora, Hrvatska i domaćin Grčka.
Tema susreta bilo je informiranje o stanju ženskih udruga slijepih i aktivnosti u njima.
Predsjednica Potkomisije za žene gđa Živka Pavlova dala je informacije o Svjetskom ženskom forumu održanom u Capetovmu, Južna Afrika, krajem prošle godine.
Tema drugog dana susreta bila je zastupljenost materijala o životu slijepih žena u nacionalnim medijima. Donesen je zaključak da bi do 15.09 2005 sve države učesnice sastanka trebale dostaviti tri različite teme odnosno tri objavljena materijala o slijepim ženama koja su publicirana.
Jedan od zaključaka ovog dvodnevnog sastanka bio je da bi domaćin slijedećeg susreta trebao biti grad Zagreb, u mjesecu studenom 2005.
Naša predstavnica podnijela je opširno izvješće o radu aktiva žena u Hrvatskoj.

Ljiljana Tić


Susret pet udruga slijepih

KOPRIVNICA - Udruga slijepih: Koprivničko-križevačke županije i ove godine, treći put, organizira-la je susret članica 'Udruge u povodu Majčina dana. Susret se održao u prostorijama koprivničkog Doma za starije i nemoćne osobe, a na njemu osini članica udruge domaćina susreta bile su predstavnice udru-ga iz susjednih županija, iz Međimurske, Varaždin-ske, Virovitičko-podravske te Bjelovarsko-bilogorske. Na susretu je bilo 75 osoba i predsjednica povjeren-stva hrvatskog Saveza za slijepe iz Rijeke. Predavanje "Kako da se osamostalim" održala je psihologinja jele-na Pensa-Galian,
(M. V.)
Večernji list, 19. 5. 2005.


IZVJEŠTAJ od 16.05.2005. godine sa sastanka Aktiva žena Organizacije slijepih Virovitičko-podravske županije

Dana 16.0S.200S. godine sa početkom u 09,00 sati održan je sastanak Aktiva žena - članica Organizacije slijepih Virovitičko-podravske županije u povodu Majčinog dana. Sastanku su prisustvovale 22 članice, te 3 podupirače članice.
Predsjednica Aktiva Elizabeta Grigić upoznala je prisutne sa radom Aktiva žena od 11.10. 2004. do 16.0S.200S. godine. Potom su pročitani; Zapisnik sa 3. savjetovanja mreže slijepih žena Hrvatske održanog u Istarskim toplicama sa pratećim Pravilnikom, obavijesti o ljetnom druženju slijepih žena u Premanturi (jednu koja se odnosila na ljetno druženje slijepih žena o vlastitom trošku ili na trošak udruge i druga za 5 socijalno najugroženijih žena za koje će troškove snositi Hrvatski savez slijepih a ova Organizacija je predložila članicu Mirjanu Markek), raspis za korištenje odmarališta u Premanturi i Stomorskoj u ljetnoj sezoni 2005. godine te obavijest Udruženja za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba Zagreb o mogućnosti nabavke određenih pomagala na hrvatskom govornom jeziku.
Potom je Srebrenka Martinčević informirala prisutne o sadržaju susreta slijepih žena Hrvatske održanom u Dubrovniku povodom Majčinog dana.
Prisutne su upoznate i sa Programom rada i Proračunom Aktiva žena za 2005. godinu.
Nakon radnog dijela uslijedila je zakuska i nevezani razgovori do ranih popodnevnih sati

Elizabeta Grigić


TIFLOTEHNIKA

TELESKOPSKE NAOČALE 3

Neki od vas se sjećaju kako sam prije tri godine pisao o teleskopskim naočalama i kako do njih doći. No, evo, konačno ima i na ovom polju određenih pozitivnih pomaka. Naime, do prije par mjeseci je kvalitetne Zeissove teleskope bilo moguće nabaviti isključivo osobnim sredstvima.

No, sada se situacija promijenila. Naime, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje odnedavno pokriva doznakom nabavu ovih skupih teleskopa, tako da za njih više nije potrebno izdvajati iz vlastitog džepa.

Ove naočale ordinira Dr. Petriček iz Kliničko-bolničkog centra Rebro. Prema riječima Dr. Petričeka:

"Teleskopske naočale se ordiniraju prema Zeissovim standardima, te se izdaje recept HZZO- pacijent ne mora
platiti naočale, osim eventualno participaciju, ako nije oslobođen."

Zbog visoke cijene pomagala doktor insistira na pravilnoj indikaciji za naočale, kako se ne bi rasipala sredstva HZZO-a, te u načelu traži svježi nalaz retinologa, ili sam prije fittinga teleskopa radi pregled da ustanovi postoji li medicinsko stanje koje je indikacija za korištenje teleskopskih naočala. Cijeli postupak je jednostavan (pregled za teleskope traje oko 45
min, koliko traje i eventualni prethodni pregled za utvrđivanje dijagnoze).

Naočale se potom ugovorenim postupkom naručuju na izradu u Zeiss u Aalen, Njemačka. Postupak narudžbe traje oko 2-3 tjedna.

Dr. Petriček je također pripremio kratke upute o tome tko može dobiti ovakve naočale te čemu one služe. Ovdje prenosim tekst u izvorniku.

Cilj i svrha teleskopskih naočala:

1. čitanje standardnog novinskog teksta
2. rad na blizinu
3. gledanje TV
Teleskopske naočale ne mogu se koristiti pri kretanju!


Indikacije za ordiniranje teleskopskih naočala:

1. Makulopatije- bilo koje oštećenje centra vidnog polja (CSR, senilna makulopatija i sl.)
uvjet: ostatak vidnog polja od cca 5 stupnjeva prema periferiji.
Idealno u slučaju fiksirane paramakularne fiksacije.
2. Paramakularna fiksacija (ambliopija)
3. Vidna oštrina 0,3 ili manja!

Važno je da se za ordiniranje teleskopskih naočala ne upućuju pacijenti čije stanje nije konačno, tj., koji su još u fazi obrade i/ili liječenja!

Način upućivanja

Pacijenti se primaju isključivo prema narudžbi u Kabinetu za elektrodijagnostiku i ehografiju, Poliklinika za očne bolesti, zelena zgrada, 1.kat, soba 343, tel. 2388-142.

Pacijenti na pregled za određivanje teleskopskih naočala moraju doći sa prethodno obavljenim očnim pregledom ne starijim od mjesec dana, koji mora uključivati:

1. Vizus: manji od 0,3!
2. Vidno polje: centralni dio!
3. Retinološko mišljenje: makula!

Bez obavljenih navedenih pretraga teleskopske naočale neće se ordinirati, već će pacijent biti upućen na gore opisanu obradu.

Za sva dodatna pitanja i informacije, obratite se izravno doktoru Igoru Petričeku,
Klinika za očne bolesti KBC Zagreb, Rebro
Kišpatićeva 12
(Zelena zgrada, 1. kat, soba 343)
Zagreb
tel.: 2388-142

Danko Butorac


Mobitel Motorola MPX200 s hrvatskom govornom jedinicom

Drago nam je što sve slijepe s područja bivše Jugoslavije (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija) možemo obavijestiti da će od naše udruge moći od 1. svibnja (maja) ove godine nabavljati mobitel Motorola MPX200 s hrvatskom govornom jedinicom. Ovaj mobitel kao operativni sustav koristi Windows CE, a kao govornu jedinicu WinTalker Voice s glasom Zdenka. Kvaliteta govora je izvanredna.
Ovaj mobitel ima sve funkcije potrebne - da tako kažemo - normalnom korisniku mobitela: korisnik može čuti telefonski broj nazivatelja, sve tipke se izgovaraju, može slati i primati SMS poruke, koristiti adresar, praviti govorne bilješke (funkcija diktafona) i podešavati mnoge postavke mobitela. Kvaliteta govornih snimaka ravna ie onoj snimaka iz blizine.
Uz mobitel se isporučuje i 128-megabajtna SD memorijska kartica s potrebnim govornim softverom i snimljenim govornim uputama. Zanimljivo je napomenuti da su ove upute prva snimka koja je napravljena samo pomoću govorne jedinice, dakle ne sa živim, odnosno prisutnim čitačem.
Cijena ovog mobitela iznosi 2.400,00 kn. U cijenu je uključen mobitel s memorijskom karticom, softverom i snimljenim uputama u formatu MP3.
Za sve detaljnije informacije obratite se na naše telefone (00385) 3778 238 i 3906 144 ili na adresu e-pošte udruga@uuosso.hr.


IZ RADA ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE SLIJEPIMA

USPJEŠNA AKCIJA LIONS KLUBA DIOKLECIJAN ZA SLIJEPU OSMOGODIŠNJU UČENICU

Eli elektronička bilježnica

Prvi dio akcije splitskog mješovitog Lions kluba Dioklecijan "Za svjetlo u tami" uspješno je okončan - osmo-godišnja slijepa djevojčica Ela Barišić jučer je dobila braillinu (elektroničku bilje-žnicu s Brailleovom tipkov-nicom) i prijenosno računa-lo. Ta je informatička opre-ma vrijedna 50 tisuća kuna, što su u sklopu Dioklecija-nove akcije osigurali brojni donatori, uz medijsku pot-poru Slobodne Dalmacije.
Članovi kluba kupili su i specijalizirani software koji podržava bežičnu ve-zu između brailline i raču-nala, no njihova briga o maloj Eli time nije završe-na jer će, kako ističu, i da-lje pratiti razvojne potre-be ove izuzetno inteligent-ne i nadarene djevojčice, inače učenice drugog razreda OŠ Mertojak.
Elektronička bilježnica i računalo, koje je veličinom i težinom prilagođeno njezi-nim godinama, zamijenit će pisaći stroj na Brailleovu pi-smu, kojim se Ela do sada
koristila, i omogućit će joj ravnopravnost s ostalim učenicima u razredu. Speci-jalna oprema, naime, Brailleovo pismo s tipkovnice prevodi na latinično pismo na ekran računala i obrnuto, zahvaljujući čemu će učiteljica odmah moći pratiti Elin pismeni rad, ne čekaju-ći jedinu županijsku službe-nu prevoditeljicu. U novoj opremi sadržan je i zvučni program, koji "čita" svaki upisani simbol, a Eli će omo-gućiti i čitanje s Interneta.
Lionsi i lionsice su opre-mu nabavili preko Hrvat-skog saveza slijepih, čiji je stručnjak Danko Butorac jučer stigao iz Zagreba ka-ko bi Elu i majku Žanu obu-čio radu s braillinom. Posli-je njih, na redu za obuku je Elina učiteljica, nakon čega će specijalna informatička oprema i službeno zakorači-ti u školu na Mertojaku, a osmogodišnja Ela bit će pr-va učenica u Hrvatskoj koja je koristi u redovitom škol-skom programu.

D. ZENIĆ
Slobodna Dalmacija 4. 5. 2005.


SPORT, ŠAH I radioamaterizam

EP U KUGLANJU ZA SLUEPE I SLABOVIDNE

Danas svečano otvaranje

RIJEKA - Danas će s početkom u 11.45 sati u prostorijama SRC ťMlakaŤ u Rijeci biti svečano otvoreno 8. Europsko pr-venstvo u kuglanju za slijepe i slabovidne. Prvenstvo će traja-ti od 17. do 21. svibnja i održat će se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana (Vlesića. Organi-zatori natjecanja su Hrvatski sportski savez slijepih i slabovidnih osoba, Riječki sportski savez i Grad Rijeka. Na najmasovnijem prvenstvu dosad svoje sudjelovanje najavilo je 93 natjecatelja 12 Češke, Mađarske, Njemačke, Poljske, Rumu-njske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Crne Gore i domaćina Hrvatske, koji brane zlato sa zadnjeg Europskog prvenstva. Na svečanosti otvaranja natjecateljima, članovima repre-zentacija i uzvanicima obratit će se gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, Ivica Robić, predsjednik Hrvatskog sport-skog saveza slijepih, Jozef Kobalsky, tehnički delegat IBSA-e (Međunarodne organizacije slijepih sportaša) i župan Zlatko Komadina, koji je ujedno i izaslanik predsjednika RH Stje-pana Mesića. Domaćinstvo Rijeke još je jedan dokaz senzibi-liteta, koji grad posjeduje prema svim različitostima, pa i in-validnosti koja uz ovakve sportske manifestacije ostvaruje je-dnu kvalitetniju i lakšu socijalizaciju u društvu. Natjecanja počinju također danas s početkom u 8 sati natjecanjem žen-skih timova i žena pojedinačno.

L. VARIOLA
Novi list, 17.05.2005.JUČER U RIJECI ZAVRŠENO 8. EUROPSKO PRVENSTVO U KUGLANJU ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE

Dva hrvatska zlata

Stanko Jerković u kategoriji B2 postao prvakom Europe srušivši 1.383 čunja, Franjo Tus brončani, Mirko Štajdohar osvojio prvo mjesto u kategoriji 83 (1,479)

RIJEKA Finalnim natjecanjima za kuglaše B2 i B3 kategorije 8 Europsko prvenstvo u kuglanju za slijepe i slabovidne privedeno je kraju. Hrvatska reprezentacija posljednjega je dana imala najviše razloga za zadovoljstvo osvojivši dva zlatna i jedno brončano odličje. Prvacima Europe postali su Stanko Jerković u B2 kategoriji i Mirko Štajdohar u B3 kategoriji, dok je brončanu medalju osvojio Franjo Tus (B2). Jerković je odličnim nastupom u finalnim bacanjima nadmašio Nijemca Klausa-Dietera Wolfa i stao na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja srušivši ukupno 1383 čunjeva.
Sretan sam zbog uspjeha, pogotovo ier sam prije zadnjega bacanja zaostajao za Nijemcem No. u zadnjem sam bacanju obavio posao kako treba i na kraju osvojio zlato - rekao je Jerković za za kojim je drugoplasirani Wolf zabilježio zaostatak od osam čunjeva (1375). Hrvatska je osvojilo još jedno odličje u B2 kategoriji. Franjo Tus je srušio 1363 čunjeva osigurao broncu.
Točku na Ťiť stavio je Mirko Štajdohar okitivši se naslovom najboljega europskog kuglača u B3 kategoriji (1479). Iza njega su ostali Slovak Peter Vrablec (1458) i njegov sunarodnjak Mirko Rusa sa 1446 srušena čunja. Nakon natjecateljskog dijela na red je došao i onaj svečani. Podjelom medalja kuglačima i kuglačicama za ostvarenja u pojedinačnom i ekipnom dijelu sportsko se druženje na Mlaci primaklo kraju.
Ivica Robić, predsjednik Hrvatskog saveza slijepih i slabovidnih, domačinu je dodijelio priznanje kao najuspješnijoj europskoj kuglačkoj naciji u protekloj godini, dok su priznanja od strane Josefa Kolbalskog , delegata Međunarodne organizacije slijepih i slabovidnih sportaša (IBSA) uručena organizatorima natjecanja. Gradu Rijeci, Rječkom sportskom savezu i Hrvatskom sportskom savezu slijepih i slabovidnih. Posljednjega dana europske smotre najviše se slušala njemačka himna budući da je Njemačka bila najbrojnija i najuspješnija reprezentacija osvojivši četiri zlatna odličja.
Pod sam kraj ceremonije brojna i vesela mađarska delegacija počela je sa skandiranjem ŤHrvatska, Hrvatska!ť, što su prihvatile i druge reprezentacije pokazavši najbolje što misle o organizaciji natjecanja. Svi su suglasili u mišljenju da je ovo najbolje organizirano prvenstvo dosad.

Luka Variola
Novi list, 22.05.2005.U RIJECI ODRŽANO 8. EUROPSKO PRVENSTVO U KUGLANJU ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE

Domaćin europskog prvenstva u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe ove je godine bila Hrvatska. Osmo po redu prvenstvo održano je u Rijeci od 17. do 21. svibnja u sportsko-rekreacijskom centru Mlaka pod organizacijom Hrvatskog športskog saveza slijepih i sponzorstvom grada Rijeke te Predsjednika Republike Stjepana Mesića.
Na prvenstvu je sudjelovalo devet reprezentacija i to uz Hrvatsku, Slovačka, Srbija i Crna Gora, Njemačka, Mađarska, Slovenija, Poljska, Rumunjska i Češka Republika. U kategorijama BI, B2 i B3 naše boje branili su natjecateljke: Petra Deša, Evica Šerfez, Ruža Markešić i natjecatelji: Ivan Kombol, Mato Bošnjak, Darko Sarapa, Stanko Jerković, Mirko Štajdohar i Vedran Dumenčić.
Prigodnim slovom natjecanje je otvorio Ivica Robić - Predsjednik Hrvatskog športskog saveza slijepih: „Dragi športski prijatelji. Radujem se što vam u ime Hrvatskog športskog saveza slijepih i svoje osobno mogu izraziti dobrodošlicu i zaželjeti ugodan boravak u našoj zemlji. Uvjeren sam da se ovakvim željama pridružuju i građani Republike Hrvatske a posebice stanovnici grada Rijeke koji će nam zasigurno pružiti gostoprimstvo po kojem su i poznati. Pokroviteljstvo Predsjednika Republike svojevrstan je dokaz o brizi RH o potrebama slijepih osoba. Svima želim puno športske radosti i ugodnih trenutaka na ovom našem susretu."
U pet dana natjecanja najuspješniji su bili njemački reprezentativci s četiri zlatne medalje i dva srebra.
Hrvatska je osvojila ukupno 6 medalja; dvije zlatne medalje: Stanko Jerković i Mirko Štajdohar; dva srebra: Ruža Markešić i ekipno muški; dvjema brončanim medaljama okitili su se Ivan kombol i Franjo Tus.
Hrvatska reprezentacija obranila je reputaciju uspješne ekipe i potvrdila kontinuitet kvalitete i fizičke spreme, a Rijeka se pokazala pravim domaćinom bez propusta u organizaciji natjecanja.

Antun Bertić


OBAVIJEST

Sportska sekcija pri Udruzi slijepih Osječko - baranjske županije ove godine obilježava svoju 40. obljetnicu . Povodom toga Kuglačka sekcija je organizirala svoj tradicionalni XIII kuglački turnir. Turnir je održan u Osijeku na kuglani Pampas 7. svibnja 2005. godine, na turniru je sudjelovalo devet ekipa iz cijele Hrvatske.
Postignuti rezultati po kategorijama su slijedeći:
kategorija BI
1. ENVER JUSIĆ BI Zagreb 437
2. IVAN KOM80L B1 Rijeka 427
3. STJEPAN ĐUNĐEK BI Zagreb 412
4. IVICA VINKLER BI Osijek 386
kategorija B2
1. DARKO SARAPA B2 Osijek 556
2. FRANJO TUS B2 Rijeka 538
3. IVAN PTIČEK B2 Zagreb 497
kategorija B3
1. MIRKO ŠTAHJDOHAR B3 Zagreb 575
2. MARIO MUŠKARDIN B3 Rijeka 564
3. BOŽO VERGAŠ B3 Karlovac 555
7. FRANJO BIČANIĆ B3 Osijek 522
9. DUŠKO BOŽIĆ B3 Osijek 442

U kategoriji žena sudjelovalo je osam natjecatelji
1. RUŽA MARKEŠIĆ Zagreb 577
2. EV1CA ŠERFEZI Sl. Brod 528
3. DRAGICA JURČEV1Ć Osijek 502

UKUPNO
1. RIJEKA 1529
2. ZAGREB 1509
3. OSIJEK 1464
4. SL. BROD 1312
5. VARAŽDIN 1221
6. VIROVITICA 1203
7. KRAPINA 1010
8. POŽEGA 1010
9. KARLOVAC 937

Ivica Vinkler


PIKADO U OSIJEKU

Turnir u pikadu održan je u našim prostorijama, turnir se održavao dvokružno-sudjelovalo je u kategoriji slijepih šest natjecatelja, bacalo se u dva kruga a redoslijed je slijedeći:
1. NEVENA BENIĆ
2. MARTIN FURDI
3. IVICA V1NKLER
U kategoriji sa ostatkom vida do 5% održano je natjecanje u dvije grupe po pet sudionika, gdje su iz svake grupe po tri natjecatelja ušli u finale
1. IVAN DEŽE
2. MILKA FUČKAR
3. DRAGO BAŠA
4. DARKO SARAPA
5. FRANJO BIČANIĆ
6. IVAN MUČEL

Ivica Vinkler


PIKADO KUP SLIJEPIH PULA


U prostorijama Udruge slijepih Županije istarske - Pula, 07. svibnja 2005. g. održan je EKIPNI PIKADO KUP SLIJEPIH PULA povodom dana grada Pule i šezdesete godišnjice oslobođenja grada Pule. Pikado kup slijepih Pula organizirala je Udruga slijepih Županije istarske - Pula u suradnji sa Sportskom udrugom slijepih "UČKA" Pula te pod pokroviteljstvom Glasa Istre Pula.

Na ekipnom kupu su sudjelovale četiri ekipe:;
1. SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH "UČKA" PULA
2. ŠPORTSKO-REKREATIVNI KLUB SLIJEPIH "RIJEKA"
3. ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE
4. UDRUGA SLIJEPIH ŽUPANIJE ISTARSKE - PULA

Ekipe su ostvarile sljedeći plasman:
4. mjesto; UDRUGA SLIJEPIH ŽUPANIJE ISTARSKE - PULA
3. mjesto; SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH "UČKA" PULA
2. mjesto; ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE
1..mjesto; ŠPORTSKO-REKREATIVNI KLUB SLIJEPIH "RIJEKA"

Nakon ekipnog natjecanja održan je i POJEDINAČNI PIKADO KUP SLIJEPIH PULA na kojem je sudjelovalo 16 natjecatelja i to: 8 natjecatelja u kategoriji ŤAť (bez ostatka vida) i 8 natjecatelja u kategoriji ŤBť (s ostatkom vida).

PLASMAN U KATEGORIJI "A";
4. mjesto; Franko Bakša - član SUS ŤUČKAť Pula
3. mjesto; Emil Punoš - član ŠRK SLIJEPIH "RIJEKA"
2. mjesto; Radenko Družetić - član SUS ŤUČKAť Pula
1. mjesto; Tomislav Lilić - član ŠRK SLIJEPIH "RIJEKA"

PLASMAN U KATEGORIJI "B";
4. mjesto; Davor Besedić - član SUS ŤUČKAť Pula
3. mjesto; Branko Kušić - član ŠUS KARLOVAČKE ŽUPANIJE
2. mjesto; Žarko Dadasović - član ŠRK SLIJEPIH "RIJEKA"
1..mjesto; Terezija Gajski - član SUS ŤUČKAť Pula

SUCI: Snježana Cetina, Petra Kuftić i Suba Družetić


Zlatko Kuftić


Prvi memorijalni šahovski turnir Dane Palijan

OSJEČANI NAJBOLJI

U povodu godišnjice smrti člana i tajnika, vrsnog šahiste Dane Palijana, 20. svibnja 2004.,Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije organizirala je Prvi memorijalni šahovski turnir "Dane Palijan", koji se održao u subotu, 21. svibnja 2005. godine. Pokrovitelj Memorijala je vukovarsko-srijemski Župan Nikola Šafer, koji je turnir i otvorio. Nastupilo je 6 ekipa, a najuspješnija je bila Udruga slijepih Osijekk s 18 bodova. Dalje slijede Slavonski Brod s 10 bodova, Dom za starije i nemoćne osobe Vinkovci. također s 10 bodova, Virovitica s 9,5 bodova, Orašje s 8,5 te Udruga slijepih vukovarsko-srijemske županije s 4 boda..

Vinkovački list, 27, 05. 05.


NOVOSTI SA RADIOVALOVA

U svibnju su se za slijepe natjecatelje u amaterskoj radiogoniometriji održavala najvažnija godišnja natjecanja: Državno prvenstvo, gdje slijepi nastupaju u posebnoj kategoriji, zatim Otvoreno prvenstvo Zagreba i Državno ekipno prvenstvo slijepih"Croatia cup", a nakon toga ono čemu se svi jako vesele -Susret slijepih radioamatera Hrvatske "Sljeme 2005."

U Puli je 14. svibnja održano Državno prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji na kojem su u posebnoj kategoriji nastupili slijepi.

Ovo je deseta jubilarna godina kako slijepi nastupaju u posebnoj kategoriji i time daju svoj doprinos integraciji slijepih. Hrvatski radioamaterski savez je jedini savez na svijetu koji na svojem državnom prvenstvu u amaterskoj radiogoniometriji ima kategoriju slijepih.

Na prvenstvu je nastupilo 18 slijepih natjecatelja: 14 natjecatelja iz Radiokluba slijepih "Louis Braille" i 4 natjecatelja iz Radiokluba slijepih "Galeb" iz Rijeke, što je u usporedbi sa šezdesetak videćih natjecatelja iz cijele Hrvatske respektabilan broj.

U generalnom plasmanu pobijedio je Žarko Dadasović iz Rijeke ispred Novice Dražetića i Milana Bunčića iz Zagreba.U kategoriji juniora prva tri mjesta osvojili su Dražen Dražetić, Tihomir Branković i Davor Bunić, svi iz Zagreba. U kategoriji seniora Riječani Žarko Dadasović i Emil Punoš zauzeli su prvo i treće mjesto, a mladi Novica Dražetić iz Zagreba, koji je sada prvi puta nastupio u kategoriji seniora, osvojio je drugo mjesto. U kategoriji veterana prva tri mjesta zauzeli su Zagrepčani: najbolji je bio izvrsni Milan Bunčić, a drugo i treće mjesto zauzeli su Stjepan Hajdu i Savo Golić.

Šteta je što nam vrijeme nije bilo baš naklonjeno. Zbog nevremena bile su smetnje u signalima, a neki natjecatelji nisu mogli ni nastupiti zbog proloma oblaka. Ali raduje to što su se pojavili neki novi natjecatelji.

Radioklub slijepih "Louis Braille" je 21. svibnja bio organizator i domaćin 11. otvorenog prvenstva Zagreba i Državnog ekipnog prvenstva u amaterskoj radiogoniometriji za slijepe "Croatia cup" na kojem je, po prekrasnom sunačanom vremenu sudjelovalo 25 natjecatelja iz Buzeta, Koprivnice, Nove Gradiške, Osijeka, Rijeke, Vinkovaca i Zagreba u dvanaest ekipa. Nastupio je i jedan natjecatelj iz Bosne i Hercegovine.

Na prvenstvu Zagreba u generalnom plasmanu pobijedio je Novica Dražetić, član kluba domaćina, ispred gostiju iz Rijeke Žarka Dadasovića i Tomislava Lilića. Najbolji junior je bio Tihomir Branković, najbolji senior Novica Dražetić, a Milan Bunčić najbolji veteran.

Ekipno prvenstvo je bilo vrlo napeto i neizvjesno. Kod juniora pobijedila je ekipa Zagreba ispred Koprivnice, a kod seniora su ekipe Rijeke i Zagreba imale isti broj bodova, ali prvi su bili gosti jer su postigli bolje vrijeme. Iznenadila je kombirana ekipa Zagreba i Teslića osvajanjem trećeg mjesta.
U kategoriji veterana pobijedili su Zagrepčani ispred kombirane ekipe Osijeka i Vinkovaca.
Nakon natjecanja sudionici prvenstva su se autobusom prevezli u dom Crvenoga križa gdje su sudjelovali na dvodnevnom Susretu slijepih radioamatera Hrvatske "Sljeme 2005."

Prije večere je izvršena podjela pehara i medalja najbolje plasiranim natjecateljima i ekipama, a Novica Dražetić je dobio veliki pehar kao najbolji natjecatelj Radiokluba slijepih "Louis Braille" u 2004. godini. Nakon "službenog" dijela nastavljeno je druženje uz tombolu, muziku i pjesmu do jutarnjih sati.

U nedjelju je održan sastanak svih sudionika Susreta na kojem su prihvaćeni zaključci o popularizaciji radioamaterskog pokreta među slijepima naše zemlje i rješavanje problema u okviru Hrvatskoga radioamaterskog saveza. Zaključci će biti upućeni Izvršnom odboru Hrvatskoga radioamaterskog saveza.

Do ručka je vrijeme prošlo u druženju i šetnji sljemenskim stazama, a nakon ručka autobusom smo krenuli do željezničke stanice, gdje smo se razišli sa pozdravom: "Do slijedeće godine!"

Savo Golić,9A2G


OGLASI

Prodaje se novi brajev printer EPT Portathiel tiska obostrano, govorna jedinica, priključak na PC. Brzina tiskanja je 20 znakova u sekundi. Cijena 2000 EUR.

Kontakt Darija Kosuta 091 562 79 61


ZANIMLJIVOSTI

REKORD SLIJEPOG VOZAČA
Slijepi engleski vozač Steve Cunningham oborio je svoj dosadašnji rekord dosegnuvši brzinu od 220 kilometara na sat. Potkraj mjeseca pokušat će odvoziti rutu brzinom od 250 kilometara na sat.

Večernji list, 6. 5. 2005.


DODATAK

PRIRODNA OKULISTIKA
Umjesto naočala, smanjenje dioptrije vježbom očnih mišića

NAKON DVA TJEDNA VJEŽBI ZDRAVE OČI

ZAGREB - Vježbom očnih mišića te bez uporabe naočala ili leća, odnedavno je i u Hrvatskoj moguće u potpu-nosti ukloniti dioptriju i poremećaje vi-da, a nestaje čak i glaukom.
Takvu prirodnu metodu liječenja vida, poznatu pod nazivom prirodna okulistika, kod nas primjenjuje jedino dr. Milan Pavić koji tvrdi da konvencionalna pomagala poput naočala štete vidu.

Vježbe ne pomažu slijepima
Naime, postupak prirodnog izlječenja vida i nestanka dioptrije sastoji se od je-dnostavnog čitanja pomoću specijalnih na-očala s alfa-kutem, koje prisiljavaju oko da gleda u jednu točku. Duljina čitanja ovisi o dijagnozi, a u prosjeku se radi oko jedan sat dnevno. Postoje tri načina vježbanja koja se razlikuju o vrsti poremećaja, odno-sno o tome je li riječ o dalekovidnosti, kratkovidnosti ili mladenačkoj dalekovidnosti. - Nema onoga tko se ne može izliječiti. Naši očni mišići rade kao i ostali mišići. Ako se oja-čaju na pravilan na-čin, očna jabučica vraća se u priro-dni položaj. Paci-jente naučim ka-ko da pravilno vježbaju oko, a oni već prvi dan primijete popravak vida - objasnio je Pavić. Dodao je da je izliječio tisuće pacijenata, ali povra-tak vida slijepim osobama ipak nije mo-guć ni tom metodom. Nakon dijagnoze većina Pavićevih pacijenata vježba samo-stalno kod kuće, a za nestajanje dioptrije -1,5 potrebno je samo 15-ak dana.
Vježbanjem očnih mišića dva sata dne-vno tijekom mjesec dana svoju je dioptri-ju uklonila studentica Renata Rukavina. Ona je istaknula da je na taj način uspje-la spasiti vid i na nulu svesti dioptriju ko-ja je bila čak +4,50. Dodala je da je nakon desetak dana vježbanja osjetila promjenu i poboljšanje vida.

Metoda nije medicina
Osim uklanjanja diop-trije vježbama, u svo-joj ordinaciji u za-grebačkom naseIju Špansko dr. Pavić na malo drukčiji način, kako tvrdi, liječi glaukom koji naj-češće dovodi do slje-pila. Tu tešku bolest oka liječi pomoću otopine, a glaukom, prema njegovim rije-čima, nestaje nakon 20-ak dana. Prirodna okulistika kao smjer, odnosno grana medi-cine ne postoji, a najrazvijenija je i ustroje-na kao dio medicine u Americi.

Ivana Rimac I Lidlja Jagarčec
Jutarnji list, 21.5.2005.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site