ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 157/13.),, Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i Centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 44/14.) i Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine" br. 44/14.), u kojima se mogu pronaći opće i specifične upute za ostvarenje prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, štite prava osoba s invaliditetom, uređuju zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom, te propisuju uvjete i načine ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju stječe osoba s invaliditetom kojoj je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo preostalu radnu sposobnost, a uključuje korištenje usluga Centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije

Za ocjenu stupnja invaliditeta potrebno je procijeniti funkcioniranje pojedinca, poteškoće i prepreke, te potrebe vezane uz zapošljavanje obzirom na njegove zdravstvene karakteristike.

Nalaz i mišljenje Centra za profesionalnu rehabilitaciju o stupnju poteškoća i prepreka te o razini sposobnosti, znanja, radnih navika i interesima korisnika, može koristiti nadležno tijelo vještačenja u postupku utvrđivanja invaliditeta i radne sposobnosti osobe s invaliditetom.

 

Korisnik/ osoba s invaliditetom (kod koje je na temelju ljestvice utvrđen stupanj prepreka i poteškoća pri zapošljavanju od 2 do 4, a utvrđen joj je status osobe s invaliditetom)  može biti uključena u mjere profesionalne rehabilitacije ako ispunjava sljedeće uvjete:

ima navršenih 15 godina života;

ima završeno obvezno obrazovanje;

prošla je osnovnu rehabilitaciju;

utvrđena joj je preostala radna sposobnost.

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti  odnosno usluge koje se izvode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao , da se ista zaposli odnosno zadrži posao i u njemu napreduje, te da se profesionalno razvija.

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, a koji se ubrajaju u kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom, koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca, sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine br. 44/14. i 97/14.)

Postojeći poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom su:

 

Subvencija  plaće osobe s invaliditetom

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta. Osnovica za izračun subvencije plaće je minimalna plaća utvrđena  posebnim propisom. Procjena radne učinkovitosti radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće zaposlene osobe s invaliditetom ne može se tražiti prije isteka tri mjeseca od dana zapošljavanja.

Podnositelj zahtjeva zahtjevu za subvenciju plaće obvezno prilaže:

- dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti,

- nalaz i mišljenje centra u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, odnosno za zaštitne radionice nalaz i mišljenje centra u kojem je utvrđena potreba zapošljavanja na zaštitnom radnom mjestu,

- dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

- dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

Zahtjev za subvenciju plaće podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

 

Sufinanciranje troškova obrazovanja

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada. Poslodavac može koristiti ovaj poticaj za određenog radnika jednom u 24 mjeseca. Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva, i to 60 % iznosa troškova obrazovanja

Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

 - dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

- dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj,

- dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

- dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

- program obrazovanja,

- troškovnik obrazovanja.

Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

 

Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta- arhitektonska prilagodba  

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.

Prilagodba radnog mjesta odnosi se na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

Trošak prilagodbe radnog mjesta nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

- dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

- nalaz i mišljenje centra kojim je utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja,

- dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

- dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

- najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj. 

 

  SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA -  tehnička prilagodba

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto. Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta koje je potrebno za obavljanje djelatnosti poslodavca, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu.

Trošak prilagodbe uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

- dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

- nalaz i mišljenje centra kojim je utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja,

- dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

- dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi;

- najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj. 


 SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITNA SREDSTVA NAMIJENJENA KUPNJI STROJEVA, OPREME, ALATA ILI PRIBORA POTREBNOG ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE S INVALIDITETOM

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica koja je korisnik namjenskog kredita za kupnju strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom Poslodavac može ostvariti pravo na sufinanciranje kamata najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s poslovnom bankom.

Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje kamata, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

- dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

- dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj,

- dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

- dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

- ugovor o namjenskom kreditu ili financijskom leasingu s poslovnom bankom i plan otplate kreditnih sredstava poslovne banke,

- dokaz o namjenski utrošenim kreditnim sredstvima.

Zahtjev za sufinanciranje kamata podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.


FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE 

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške koji je sastavni dio nalaza i mišljenja i kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici, na način da uslugu stručne podrške plaća izravno centru za profesionalnu rehabilitaciju s kojim poslodavac ima sklopljen ugovor o pružanju te usluge. Obrazac o izvršenju mjesečne satnice propisuje Zavod, a potpisuju ga centar i poslodavac.

(Radi ostvarivanja prava na financiranje troškova stručne podrške, poslodavac podnosi zahtjev Zavodu uz koji obvezno prilaže:

- dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti,

- ugovor s centrom za profesionalnu rehabilitaciju o pružanju usluge stručne podrške sklopljen na temelju nalaza i mišljenja centra u kojem je utvrđena potreba za stručnom podrškom,

- dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

- dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

 

POSEBNA SREDSTVA ZA PROGRAME INOVATIVNOG ZAPOŠLJAVANJA

Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnoga zapošljavanja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju.  

 

POSEBNA SREDSTVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA I ODRŽAVANJE ZAPOSLENOSTI U INTEGRATIVNIM RADIONICAMA I ZAŠTITNIM RADIONICAMA 

Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

3. sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom,

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,

5. sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom,

6. sufinanciranje troškova stručne podrške,

7. posebna sredstva za inovativne programe zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 

Integrativna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvje0fta rada za osobu s invaliditetom,

4. sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom,

5. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.

 

Zaštitna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom,

3. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.

 

Za dodatne informacije i načine ostvarenja poticaja možete se izravno obratiti u:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Hebrangova 4, 10000 Zagreb

tel: (01) 60 40 495

fax: (01) 61 84 994 , (01) 60 40 736

 

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site