PRAVO NA DJEČJI DOPLATAK

Dječji doplatak je, prema Zakonu o doplatku za djecu („Narodne novine" br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08., 61/11. i 112/12.) Novčano primanje koje koristi roditelj  li druga osoba određena zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece.

Pravo na Doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstava korisnika i drugih utvrđenih uvjeta

Doplatak za djecu pripada djetetu do kraja redovnog školovanja, a najduže do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života. Za djecu s oštećenjem zdravlja pravo pripada najduže do 21. godine života. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja, utvrđeno prema propisima o socijalnoj skrbi,  pravo pripada do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 27. godina života.

Doplatak za djecu ne pripada za vrijeme dok je djetetu na teret sredstava iz državnog proračuna odnosno proračuna lokalne odnosno regionalne samouprave osiguran stalan smještaj u ustanovi prema posebnim propisima.

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak za djecu određuje se u svoti od 25% od proračunske osnovice, neovisno o ukupnom dohotku po članu kućanstva mjesečno. Iznos dječjeg doplatka izračunava se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu podnosi se područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta.

 

Za podnositelja zahtjeva treba priložiti:

- osobnu iskaznicu - presliku

- rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluku suda (o skrbništvu, o čuvanju i odgoju djeteta)

- odobrenje za stalni boravak (za stranca).

Za djecu za koju se traži doplatak:

- dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrda o rođenju)

- potvrdu o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina, osim za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja

- dokaz (nalaz i mišljenje ili rješenje) centra za socijalnu skrb o postojanju oštećenja zdravlja djeteta.

Za članove kućanstva:

- osobnu iskaznicu za punoljetnog člana - presliku

- izvadak iz matice rođenih za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak.

Za utvrđivanje dohodovnog cenzusa:

- potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća, naknada zbog bolovanja, nezaposlenosti, porodiljnog dopusta)

- potvrdu POREZNE UPRAVE za dohodak od samostalnog rada

- mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva.

Dokaze o prihodima ne podnosi podnositelj zahtjeva koji pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja.

Korisnik doplatka za djecu podnosi nadležnoj područnoj službi dokaze o ukupnom dohotku kućanstva, ostvarenom u prethodnoj kalendarskoj godini, u svakoj godini do 1. ožujka radi utvrđivanja prava i visine doplatka za tu godinu.

Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi prijaviti svaku promjenu tijekom godine radi koje je došlo do promjene u ispunjavaju uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu ili izmjenu svote doplatka za djecu i to u roku od 15 dana od nastale promjene

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site