PRAVO NA DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Slijepe osobe imaju pravo ostvariti doplatak za pomoć i njegu čija visina ovisi o uzroku nastanka sljepoće.
Slijepim osobama čiji je invaliditet nastao u Domovinskom ratu, pravo na doplatak za pomoć i njegu utvrđeno je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ostvaruju ga putem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Ostale slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o mirovinskom osiguranju ili Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pravo na doplatak ostvaruju osobe kod kojih je invaliditet nastupio do 01. 01. 1999. godine, te i dalje ostaju korisnici prava iz mirovinskog osiguranja.

Sve osobe kod kojih je invaliditet nastupio nakon navedenog datuma pripadaju u sustav socijalne skrbi.

Ukoliko se doplatak za pomoć i njegu ostvaruje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 130/17), definiran je kao novčana potpora koja se priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugoh osnovnih životnih potreba.  

Osnovicu na temelju koje se određuje iznos naknada iz sustava socijalne skrbi odlukom određuje Vlada RH i ona trenutno iznosi 500,00 kn.

Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom iznosu (120% osnovice - 600,00 kn) ili smanjenom iznosu (84% osnovice - 420,00 kn) ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu. U punom iznosu pravo može ostvariti slijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad, a u smanjenom iznosu slijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad. (Odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje se odnose na visinu doplatka stupaju na snagu 1. travnja 2018.)

Slijepe osobe ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom ili smanjenom iznosu bez obzira na prihode budući da ne podliježu prihodovnom cenzusu prilikom ostvarivanja ovog prava. 

Ukoliko se pravo ostvaruje preko Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, potrebno je podnijeti zahtjev Centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta te priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

- presliku važećeg nalaza i mišljenja tijela vještačenja koje utvrđuje vrstu oštećenja (liječnička komisija ili povjerenstvo iz sustava zdravstva, invalidska komisija, komisija iz sustava socijalne skrbi, prosvjete i dr.) neovisno o tome u koju je svrhu donesen

- presliku medicinske dokumentacije

- dokaz o osposobljenosti za rad (npr. preslika svjedodžbe o završenom školovanju, preslika radne knjižice uz predočenje originala, potvrda o radnom odnosu, rješenje o mirovini i sl.)

- uvjerenje o prebivalištu.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne raspolaže nekim od ovih dokumenata, stručni radnik u centru za socijalnu skrb provest će dokazni postupak sukladno važećim propisima.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site