PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA DIJELA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Prema odredbama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06) i Izmjenama i dopunama istog (NN 150/08) dobrovoljno zdravstveno osiguranje obuhvaća dodatno, privatno i dopunsko zdravstveno osiguranje. Ovdje ćemo govoriti o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i koje pokriva troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Dopunsko zdravstveno osiguranje je osiguranje kojim se osigurava pokriće troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Osiguranikom dopunskoga zdravstvenog osiguranja smatra se i fizička osoba koja je sklopila ili za koju je, na temelju njezine suglasnosti, sklopljen ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju i koja koristi prava utvrđena ugovorom o osiguranju, a istovremeno ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju. Gubitkom statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju gubi se status osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju.

Temeljem Izmjena i dopuna Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 71/10 od 02. lipnja 2010.) sredstva za premiju dopunskoga zdravstvenog osiguranja koje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osiguravaju se u državnom proračunu za sljedeće kategorije osiguranika:

1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100%-tna oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi;

2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;

3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene);

4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina;

5. osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 45,59% proračunske osnovice (prihodovni cenzus) odnosno osiguranik - umirovljenik samac ako njegov prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice.

 

Pravo za oslobođenje od plaćanja dopunskoga zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti slijepe osobe koje zadovoljavaju jedan od kriterija navedenih u točki 1., te su o istom u mogućnosti  priložiti dokumentaciju koja potkrepljuje navedene činjenice.

Osobe s oštećenjem vida koje ne mogu ostvariti pravo temeljem točke 1. vjerojatno će, sukladno prihodima koje ostvaruju, pokušati pravo ostvariti temeljem točke 5. navedenog Zakona. Pri tome treba uzeti u obzir da se temeljem Zakona o izmjenama  i dopunama  Zakona o  dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine" br. 150/08.) , između ostalih primitaka, u prihode temeljem čl. 14 e) uračunava ju i Doplatak za pomoć i njegu, Osobna invalidnina, Naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad ( bolovanje ), novčana naknada sukladno propisima o rodiljinim i roditeljskim potporama osim jednokratnih roditeljskih potpora, naknada za slučaj nezaposlenosti, Stalna pomoć, Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Naknada do zaposlenja, Doplatak za djecu, Ortopedski doplatak, Opskrbnina i Obiteljska invalidnina ,ostvareni prema posebnim propisima.

Zahtjev se podnosi nadležnoj službi područnog ureda HZZO-a prema mjestu prebivališta, uz koji je potrebno priložiti dokaz kojim se potvrđuje status slijepe osobe (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja od 100%, rješenje o doplatku za pomoć i njegu ili rješenje o ostvarenju prava na osobnu invalidninu).

Nakon odobrenja zahtjeva dobiva se odgovarajuća iskaznica kojom se dokazuje pravo na oslobođenje od plaćanja dijela zdravstvene zaštite.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site