PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA CESTE I PUTARINE

 

Pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (godišnja naknada) 

 

Osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji vozila za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Slijepe osobe mogu konzumirati navedeno pravo pod uvjetom da mogu dokazati tjelesno oštećenje više od 80%, te da vozilo za koje traže pravo imaju u vlasništvu.

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ostvaruje se na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi nadležno Ministarstvo na zahtjev osobe s invaliditetom. O ispravama kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine, te postupku i načinu ostvarivanja tih prava, donijet će se poseban propis.

Pravo se može ostvariti samo za jedan osobni automobil koji ovlaštenici imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini, i to samo ako se u automobilu nalazi osoba s invaliditetom - korisnik navedenog prava.

Zahtjevu za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade prilaže se:

- preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila)

- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

- rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili

- rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata, odnosno rješenje kojim se može dokazati utvrđeni postotak tjelesnog oštećenja.

Nakon provedenog postupka, ukoliko su ispunjeni svi relevantni uvjeti, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijet će rješenje kojim se osobi s invaliditetom utvrđuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta. Na temelju navedenog rješenja ovlaštenik navedenog prava podnosi zahtjev za izdavanje naljepnice, koje izdaje stručna organizacija koja obavlja redovne i preventivne tehničke preglede vozila te korisnika upisuje u upisnik o izdanim naljepnicama.

Osobi koja ispunjava uvjete za ostvarenje prava na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za ceste i putarine, po cijeni od 17,00 kn izdaje se naljepnica za označavanje osobnog automobila koja je okruglog oblika, promjera 6 cm, plave je boje s obrubom bijele boje širine 5 mm, a u sredini je ucrtan međunarodni znak pristupačnosti ispod kojeg se nalazi serijski / jedinstveni broj naljepnice.

Naljepnicu postavlja ovlaštena osoba stanice za tehnički pregled vozila lijepljenjem u donji lijevi kut unutarnje strane vjetrobranskog stakla osobnog automobila.

 

Pravo na oslobađanje od plaćanja cestarine za uporabu autoceste i objekata s naplatom

Zakonom o cestama („Narodne novine“ br.  84/11., 22/13.,54/13., 148/13. i 92/14.), propisano je kako pravo na oslobođenje od plaćanja naknade za cestarinu imaju:

 

osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka;
HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja;
osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%,

te oni ne plaćaju cestarinu za uporabu autoceste i objekata s naplatom za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Kako bi ostvarili navedeno pravo treba uputiti zahtjev “Hrvatskim autocestama“ d.o.o. uz koji treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

Presliku Rješenja o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja od 100% uz predočenje originala rješenja;

Presliku Knjižice vozila uz predočenje originala;

Presliku Prometne dozvole uz predočenje originala;

Presliku Osobne iskaznice;

2 fotografije.

Napominjemo kako je za ostvarenje navedenog prava potrebno biti vlasnik vozila.

Ako se zahtjev podnosi putem pošte, umjesto predočenja originala dostavljaju se javnobilježnički ovjerene preslike.

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site