PRAVO NA RAD U SKRAĆENOM RADNOM VREMENU RADI POJAČANE BRIGE I NJEGE DJETETA

 

Pravilnikom o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta („Narodne novine" br. 25/09.) propisuju se uvjeti i postupak za stjecanje prava zaposlenih i samozaposlenih roditelja i posvojitelja na rad u skraćenom radnom vremenu radi potrebne pojačane brige i njege djeteta do njegove navršene treće godine života

Pravo se može ostvariti nakon što je za dijete za koje traži pravo na rad u skraćenom radnom vremenu u cijelosti iskorišteno pravo na roditeljski dopust. Pod skraćenim radnim vremenom podrazumijeva se rad s polovicom punog radnog vremena.

Navedeno pravo može pod određenim uvjetima ostvariti i roditelj ili posvojitelj slijepog djeteta, ali samo jedan od roditelja ili posvojitelja pod uvjetom da oba imaju status zaposlene ili samozaposlene osobe s punim radnim vremenom te samohrani roditelj ili posvojitelj.

Iznimke od navedenog su u slučaju da i drugi roditelj koristi za drugo dijete jedno od prava utvrđenih rodiljinim i roditeljskim potporama, ako drugi roditelj zbog svog psihofizičkog stanja nije u mogućnosti pružiti pojačanu brigu i njegu djetetu ili postoje neke druge okolnosti koje utječu na ostvarenje navedenog prava. Pravo se ne može ostvariti dok se koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ili pravo na rad u skraćenom radnom vremenu po drugoj osnovi, te se pravo ne može ostvariti, odnosno prestaje za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ili ustanovi socijalne skrbi, odnosno ako je dijete smješteno u predškolskoj ustanovi u kojoj ima smještaj svakodnevno duže od osam sati.

Potrebu pojačane brige i njege djeteta i njenu duljinu te ocjenu psihofizičkog stanja roditelja ili posvojitelja utvrđuje nadležno liječničko povjerenstvo HZZO-a donošenjem nalaza i mišljenja. Na temelju zahtjeva i nalaza u nadležnom područnom uredu HZZO-a izdaje se rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku, na koje se može uputiti žalba o kojoj u drugostupanjskom postupku odlučuje Direkcija HZZO-a.

Pri ostvarivanju prava na plaću i drugih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, skraćeno radno vrijeme izjednačava se s punim radnim vremenom, a radnik ima za polovicu radnog vremena pravo na nadoknadu plaće prema posebnim propisima.

 

for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site