PRAVO NA "ZNAK PRISTUPAČNOSTI"

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je uz suglasnost Ministra mora, prometa i infrastrukture, a sukladno čl. 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10., 74/11., 80/13. i 158/13.) izdalo Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 78/08) koji je stupio na snagu 15.07.2008. godine.

Pravilnikom se propisuje izgled znaka, uvjeti za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu stjecati.

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80% ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 % ili više te vozilo udruge osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta koja su za tu svrhu posebno obilježena.

Zahtjev za izdavanje Znaka pristupačnosti podnosi se prema mjestu prebivališta Uredu državne uprave nadležnom za promet u županiji odnosno Upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet. Uz zahtjev osobe trebaju priložiti rješenje ili potvrdu o rješenju nadležnog tijela kojim je utvrđen postotak tjelesnog oštećenja, a udruge rješenje o registraciji i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom.

Nadležno tijelo donosi rješenje o Znaku pristupačnosti i izdaje ga na ime osobe s invaliditetom ili udruge osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti je jedinstven za cijelo područje RH, izdaje se za razdoblje od 5 godina i vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu. Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.

Znak pristupačnosti se stavlja ili privremeno lijepi u donji lijevi kut prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

 

Slijepa osoba treba uz zahtjev za priznavanje prava za znak pristupačnosti priložiti:

- Rješenje nadležnog tijela o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili potvrdu o rješenju koju izdaje HZMIO

- dvije fotografije

- presliku osobne iskaznice

- biljeg u iznosu od 70,00 kn.

 

Pripremljen je nacrt novog Pravilnika o Znaku pristupačnosti (koji još uvijek nije u primjeni), usklađen  s EU standardima, temeljem kojeg je Znak pristupačnosti definiran kao iskaznica izdana na osobu s invaliditetom s pripadajućim vinjetama za vozila kojima upravlja osoba s invaliditetom/ u kojima se nalazi osoba s invaliditetom ili iskaznica izdana udruzi osoba s invaliditetom. Predviđeno je da se uz jednu iskaznicu za osobu s invaliditetom mogu izdati do tri vinjete.

Osoba s invaliditetom koja zadovoljava propisane uvjete za ostvarenje prava, kao i do sada, moći će podnijeti zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti nadležnom tijelu uz koji treba priložiti nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Udruga osoba s invaliditetom (za vozilo udruge osoba s invaliditetom)  uz zahtjev treba priložiti rješenje o registraciji udruge i dokaz da su njeni članovi osobe s invaliditetom. Znak pristupačnosti izdan do 30. lipnja 2013. godine prestat će važiti istekom roka razdoblja za koje je izdan

Znak pristupačnosti izdan nakon 1. srpnja 2013. godine prestat će važiti 1. srpnja . 2018. godine.

Iskaznica  za osobu s invaliditetom odnosno Udrugu osoba s invaliditetom bit će izrađena sukladno propisanim europskim standardima. Osobe s invaliditetom kojima je znak pristupačnosti izdalo nadležno tijelo države članice Europske unije prema standardiziranom uzorku Europske unije moći će koristiti isti na području Republike Hrvatske.

Obzirom da se još uvijek radi o nacrtu novog teksta Pravilnika, do njegovog donošenja i stupanja na snagu važe postojeći propisi.

 

 

 

Fotografije

  • znak pristupačnosti
for download software click here visit mac software site softwareunlim.net visit site